Taikioji Madona

150 x 100 cm, 2008 Taikioji Madona